2014

Vinh dự nhận Huân Chương Lao Động Hạng Nhì do Chủ tịch nuớc CH XHCN Việt Nam trao tặng