2009

Nhận được bằng khen danh dự của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân TP.HCM