2007

Thành lập Công ty TNHH MTV Tài chính Prudential Việt Nam (Prudential Finance), thành lập ngày 09/10/2007.