2007

Chi trả lợi tức lần thứ nhất ước tính 521 tỷ VNĐ cho khách hàng