2005

Thành lập Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments