2002

Hoàn thành sứ mệnh phục vụ 1.000.000 khách hàng.