2001

Tăng vốn đầu tư lên 40 triệu USD cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam